MEMUAT

Taip untuk mencari

PERSETUJUAN TERMA DAN SYARAT

Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau atas nama entiti (“anda”) dan HYPRGAME (“kami”), mengenai akses dan penggunaan anda terhadap laman web hyprgame.com serta bentuk media lain, saluran media, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, dihubungkan, atau disambungkan dengannya (secara kolektif, “Laman”).

Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman web ini, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Terma dan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua Terma dan Syarat ini, maka anda dilarang menggunakan laman web ini dan anda mesti menghentikan penggunaannya dengan segera.

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman web dari masa ke semasa dengan ini digabungkan dengan dengan rujukan yang jelas. Kami berhak untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian terhadap Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun.

Kami akan memberi tahu anda mengenai sebarang perubahan dengan memperbaharui tarikh “Terakhir dikemas kini” dari Terma dan Syarat ini, dan anda akan menerima pemberitahuan khusus mengenai setiap perubahan tersebut.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Terma dan Syarat ini secara berkala untuk terus mengetahui tentang apa yang dikemas kini. Anda akan dikenakan, dan akan dianggap telah diberitahu dan telah menerima, perubahan dalam mana-mana Terma dan Syarat yang telah disemak oleh penggunaan Laman web anda secara berterusan setelah tarikh Terma dan Syarat yang disemak semula diposkan.

Maklumat yang disediakan di Laman web ini tidak dimaksudkan untuk diedarkan atau digunakan oleh orang mahupun entiti mana-mana bidang kuasa dan negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang akan menjadikan kami memerlukan syarat pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut.

Oleh itu, orang-orang yang memilih untuk mengakses Laman dari lokasi lain melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan.

Pilihan 2: Laman web ini bertujuan untuk pengguna yang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun. Semua pengguna yang berumur di bawah umur (umumnya di bawah usia 18 tahun) mesti mempunyai kebenaran, dan diawasi secara langsung oleh, ibu bapa atau penjaga mereka untuk menggunakan Laman web ini. Sekiranya anda masih di bawah umur, anda mesti meminta ibu bapa atau penjaga anda membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini sebelum anda menggunakan Laman web ini.

HAK HARTA INTELEK


Kecuali dinyatakan lain, Laman ini adalah hak milik kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar, dan grafik di Laman (secara kolektif, “Kandungan”) dan tanda dagangan, perkhidmatan tanda, dan logo yang terkandung di dalamnya (“Mark”) dimiliki dan dikendalikan oleh kami yang telah dilesenkan kepada kami, dilindungi oleh undang-undang hak cipta , tanda dagangan, pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil dari Amerika Syarikat, bidang kuasa asing, dan konvensyen antarabangsa.

Kandungan dan Tanda disediakan di Laman “SEBAGAIMANA ADANYA” untuk maklumat dan penggunaan peribadi anda sahaja. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat dan Ketentuan ini, tidak ada bahagian dari Laman dan tidak ada Kandungan atau Tanda yang dapat disalin, diterbitkan semula, digabungkan, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, dipaparkan secara terbuka, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan komersial apa pun, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari pihak kami.

Dengan syarat anda layak untuk menggunakan Laman web ini, anda diberi lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dan untuk memuat turun atau mencetak salinan mana-mana bahagian Kandungan yang anda telah mendapat akses dengan betul hanya untuk peribadi anda, bukan komersial menggunakan. Kami menyimpan semua hak yang tidak diberikan secara tegas kepada anda seperti ke Laman, Kandungan dan Tanda.

PERWAKILAN PENGGUNA

Dengan menggunakan Laman web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

(1) semua maklumat pendaftaran yang anda kirimkan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap;

(2) anda akan menjaga ketepatan maklumat tersebut dan segera mengemas kini maklumat pendaftaran yang diperlukan;

(3) anda mempunyai kemampuan undang-undang dan anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini;

(4) anda tidak berumur di bawah 13 tahun;

(5) bukan orang bawah umur di bidang kuasa tempat anda tinggal, atau jika di bawah umur, anda telah mendapat kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman web ini;

(6) anda tidak akan mengakses Laman ini dengan cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip, atau sebaliknya;

(7) anda tidak akan menggunakan Laman web ini untuk tujuan haram atau tidak sah;

(8) penggunaan Situs Anda tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akaun anda dan menolak penggunaan dan apa-apa penggunaan semasa atau masa depan Laman web ini (atau bahagiannya).

PENDAFTARAN PENGGUNA

Anda mungkin diminta untuk mendaftar dengan Laman web ini. Anda bersetuju untuk merahsiakan kata laluan anda dan akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun dan kata laluan anda. Kami berhak untuk membuang, menuntut semula, atau mengubah nama pengguna yang anda pilih jika kami menentukan, mengikut budi bicara kami sendiri, bahawa nama pengguna tersebut tidak sesuai, cabul, atau tidak dapat diterima.

AKTIVITI LARANGAN

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman ini untuk tujuan lain selain daripada yang kami sediakan Laman web ini. Laman web ini tidak boleh digunakan sehubungan dengan usaha komersial kecuali yang disokong atau diluluskan oleh kami.

1) mengambil data atau kandungan lain dari Laman secara sistematik untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, penyusunan, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

2) membuat penggunaan Laman yang tidak dibenarkan, termasuk mengumpulkan nama pengguna dan / atau alamat e-mel pengguna dengan cara elektronik atau lain-lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta, atau membuat akaun pengguna dengan cara automatik atau dengan alasan palsu.

3) gunakan ejen pembelian atau ejen pembelian untuk membuat pembelian di Laman web ini.

4) gunakan Laman web ini untuk mengiklankan atau menawarkan untuk menjual barang dan perkhidmatan.

5) memintas, melumpuhkan, atau mengganggu ciri-ciri yang berkaitan dengan keselamatan Laman, termasuk ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan Kandungan apa pun atau menguatkan batasan penggunaan Laman web dan / atau Kandungan yang terdapat di dalamnya.

6) terlibat dalam pembingkaian atau pautan ke laman web yang tidak dibenarkan.

7) menipu, menipu, atau menyesatkan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang usaha untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti kata laluan pengguna;

8) menggunakan perkhidmatan sokongan kami dengan tidak betul atau menghantar laporan penyalahgunaan atau salah laku palsu.

9) terlibat dalam penggunaan sistem secara automatik, seperti menggunakan skrip untuk mengirim komen atau mesej, atau menggunakan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa.

10) mengganggu, mengganggu, atau menimbulkan beban yang tidak semestinya di Laman atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Laman.

11) cuba menyamar sebagai pengguna atau orang lain atau menggunakan nama pengguna pengguna lain.

12) menjual atau memindahkan profil anda.

13) gunakan maklumat yang diperoleh dari Laman web untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau mencederakan orang lain.

14) gunakan Laman ini sebagai sebahagian daripada usaha untuk bersaing dengan kami atau sebaliknya menggunakan Laman dan / atau Kandungan untuk usaha atau perniagaan komersial yang menjana pendapatan.

15) menguraikan, menyahkompilasi, membongkar, atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terdiri atau dengan cara apa pun yang membentuk bahagian dari Laman web ini.

16) cubaan untuk memintas langkah-langkah dari Laman yang dirancang untuk mencegah atau menyekat akses ke Laman, atau bahagian mana-mana Laman.

17) mengganggu, mengganggu, menakut-nakutkan, atau mengancam mana-mana pekerja atau ejen kami yang terlibat dalam penyediaan bahagian Laman web ini kepada anda.

18) hapus notis hak cipta atau hak milik lain dari Kandungan apa pun.

19) menyalin atau menyesuaikan perisian Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript, atau kod lain.

20) memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, Trojan horse, atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf besar dan spamming (pengeposan teks berulang secara berterusan), yang mengganggu penggunaan dan kenikmatan laman web oleh pihak mana pun atau mengubah, merosakkan, mengganggu, mengubah, atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi, atau penyelenggaraan Laman.

21) memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, Trojan horse, atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf besar dan spamming (pengeposan teks berulang secara berterusan), yang mengganggu penggunaan dan kenikmatan laman web oleh pihak mana pun atau mengubah, merosakkan, mengganggu, mengubah, atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi, atau penyelenggaraan Laman.

22) kecuali mungkin hasil penggunaan enjin carian standard atau penyemak imbas Internet, penggunaan, pelancaran, pengembangan, atau pengedaran sistem automatik apa pun, termasuk tanpa batasan, labah-labah, robot, utiliti cheat, pengikis, atau pembaca luar talian yang mengakses Laman web ini, atau menggunakan atau melancarkan skrip atau perisian lain yang tidak dibenarkan.

23) meremehkan, mencemarkan, atau memudaratkan, pada pendapat kami, kami dan / atau Laman web.

24) menggunakan Laman dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

25) dan lain lain .

SUMBANGAN GENERASI BERGUNA

Laman web ini boleh mengundang anda untuk berbual, menyumbang, atau berpartisipasi dalam blog, papan pesanan, forum dalam talian, dan fungsi lain, dan mungkin memberi anda peluang untuk membuat, mengirimkan, memposting, memaparkan, mengirimkan, melakukan, menerbitkan, menyebarkan, atau menyiarkan kandungan dan bahan kepada kami atau di Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, tulisan, video, audio, gambar, grafik, komen, cadangan, atau maklumat peribadi atau bahan lain (secara kolektif, “Sumbangan”).

Sumbangan dapat dilihat oleh pengguna Laman web lain dan melalui laman web pihak ketiga. Oleh itu, sebarang Sumbangan yang anda kirimkan boleh dianggap sebagai tidak rahsia dan bukan hak milik. Apabila anda membuat atau menyediakan Sumbangan apa pun, anda dengan demikian menyatakan dan menjamin bahawa:

1) penciptaan, pengedaran, penghantaran, paparan umum, atau prestasi, dan mengakses, memuat turun, atau menyalin Sumbangan anda tidak dan tidak akan melanggar hak milik, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, atau hak moral mana-mana pihak ketiga.

2) anda adalah pencipta dan pemilik atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, pelepasan, dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada kami, Laman, dan pengguna Laman web lain untuk menggunakan Sumbangan anda dengan cara apa pun yang difikirkan oleh Laman dan ini Terma dan syarat .

3) anda mempunyai persetujuan bertulis, pelepasan, dan / atau kebenaran setiap orang yang dapat dikenal pasti dalam Sumbangan anda untuk menggunakan nama atau kesamaan setiap orang yang dapat dikenal pasti untuk membolehkan penyertaan dan penggunaan Sumbangan anda dengan cara apa pun yang difikirkan oleh Laman web dan Terma dan Syarat ini.

4) Sumbangan anda tidak salah, tidak tepat, atau mengelirukan.

5) Sumbangan anda bukan iklan yang tidak diminta atau tidak sah, bahan promosi, skema piramid, surat berantai, spam, surat massa, atau bentuk permintaan lain.

6) Sumbangan anda tidak lucah, cabul, lucah, kotor, ganas, melecehkan, fitnah, fitnah, atau tidak pantas (seperti yang ditentukan oleh kami).

7) Sumbangan anda tidak memperolok-olokkan, mengejek, meremehkan, mengintimidasi, atau menyalahgunakan sesiapa.

8) Sumbangan anda tidak menyokong penggulingan pemerintah yang ganas atau menghasut, mendorong, atau mengancam bahaya fizikal terhadap pihak lain.

9) Sumbangan anda tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berlaku.

10) Sumbangan anda tidak melanggar hak privasi atau publisiti mana-mana pihak ketiga.

11) Sumbangan anda tidak mengandungi bahan yang mengumpulkan maklumat peribadi daripada sesiapa yang berumur 18 tahun ke bawah atau mengeksploitasi orang yang berumur di bawah 18 tahun secara seksual atau ganas.

12) Sumbangan anda tidak melanggar undang-undang persekutuan atau negeri mengenai pornografi kanak-kanak, atau bertujuan untuk melindungi kesihatan atau kesejahteraan kanak-kanak di bawah umur;

13) Sumbangan anda tidak termasuk komen menyinggung yang berkaitan dengan bangsa, asal kebangsaan, jantina, keutamaan seksual, atau kecacatan fizikal.

14) Sumbangan anda sebaliknya tidak melanggar, atau memaut ke bahan yang melanggar, peruntukan Terma dan Syarat ini, atau undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Sebarang penggunaan Laman yang melanggar perkara di atas melanggar Terma dan Syarat ini dan boleh mengakibatkan, antara lain, penamatan atau penangguhan hak anda untuk menggunakan Laman web ini.

LESEN SUMBANGAN

Dengan menghantar Sumbangan anda ke mana-mana bahagian Laman (atau membuat Sumbangan dapat diakses ke Laman dengan menghubungkan akaun anda dari Laman ke mana-mana akaun rangkaian sosial anda), anda secara automatik memberikan, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak memberi , kepada kami hak dan lesen untuk mengehadkan, menggunakan, menyalin, memperbanyak, mendedahkan, menjual, menjual, menjual, menerbitkan, menyiarkan, tidak terhad, tidak terhad, tidak dapat ditarik balik, berkekalan, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, bebas royalti, dibayar penuh, hak di seluruh dunia. retitle, arkib, simpan, cache, buat secara terbuka, paparkan secara terbuka, format ulang, terjemahkan, hantar, petikan (keseluruhan atau sebahagian), dan sebarkan Sumbangan tersebut (termasuk, tanpa batasan, gambar dan suara anda) untuk tujuan apa pun, komersial, pengiklanan, atau sebaliknya, dan untuk menyiapkan karya terbitan, atau memasukkan ke dalam karya lain, Sumbangan seperti itu, dan memberikan dan membenarkan sub-lesen di atas. Penggunaan dan pengedaran boleh berlaku dalam format media dan melalui saluran media mana pun.

Lesen ini akan digunakan untuk sebarang bentuk, media, atau teknologi yang sekarang diketahui atau dikembangkan selepas ini, dan termasuk penggunaan nama, nama syarikat, dan nama francais anda, seperti yang berlaku, dan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang, logo, dan gambar peribadi dan komersial yang anda berikan. Anda mengetepikan semua hak moral dalam Sumbangan anda, dan anda menjamin bahawa hak moral tidak dinyatakan dalam Sumbangan anda.

Kami tidak menyatakan kepemilikan atas Sumbangan anda. Anda mengekalkan pemilikan penuh atas semua Sumbangan anda dan sebarang hak harta intelek atau hak milik lain yang berkaitan dengan Sumbangan anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pernyataan atau pernyataan dalam Sumbangan anda yang diberikan oleh anda di mana-mana kawasan di Laman web ini.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas Sumbangan anda ke Laman web dan anda dengan tegas bersetuju untuk membebaskan kami dari sebarang tanggungjawab dan untuk tidak melakukan tindakan undang-undang terhadap kami mengenai Sumbangan anda.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, (1) untuk menyunting, menyusun semula, atau mengubah sebarang Sumbangan; (2) untuk mengkategorikan semula sebarang Sumbangan untuk meletakkannya di lokasi yang lebih sesuai di Laman; dan (3) untuk membuat pra-skrin atau menghapus Sumbangan pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, tanpa notis. Kami tidak berkewajiban untuk memantau Sumbangan anda.

PANDUAN ULASAN

Kami mungkin memberi anda kawasan di Laman ini untuk memberikan ulasan atau penilaian. Semasa menghantar ulasan, anda mesti mematuhi kriteria berikut:

(1) anda harus mempunyai pengalaman langsung dengan orang / entiti yang sedang dikaji;

(2) ulasan anda tidak boleh mengandungi kata-kata tidak senonoh, atau bahasa kasar, perkauman, menyinggung perasaan, atau benci;

(3) ulasan anda tidak boleh mengandungi rujukan diskriminasi berdasarkan agama, bangsa, jantina, asal kebangsaan, usia, status perkahwinan, orientasi seksual, atau kecacatan;

(4) ulasan anda tidak boleh mengandungi rujukan aktiviti haram;

(5) anda tidak boleh berafiliasi dengan pesaing jika membuat ulasan negatif;

(6) anda tidak boleh membuat kesimpulan mengenai kesahihan tingkah laku;

(7) anda tidak boleh menyiarkan kenyataan palsu atau mengelirukan;

(8) anda mungkin tidak mengatur kempen yang mendorong orang lain untuk membuat ulasan, sama ada positif atau negatif.

Kami mungkin menerima, menolak, atau membuang ulasan mengikut budi bicara kami. Kami sama sekali tidak berkewajiban untuk menyaring ulasan atau menghapus ulasan, walaupun ada yang menganggap ulasan itu tidak masuk akal atau tidak tepat. Ulasan tidak disokong oleh kami, dan tidak semestinya mewakili pendapat kami atau pandangan mana-mana sekutu atau rakan kongsi kami.

Kami tidak menanggung tanggungjawab untuk semakan apa pun atau atas tuntutan, liabiliti, atau kerugian yang timbul daripada semakan. Dengan menghantar ulasan, anda dengan ini memberikan kepada kami hak dan lesen yang berterusan, tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh, boleh diserahkan, dan tidak dilisensikan untuk menghasilkan semula, mengubah, menterjemahkan, menghantar dengan cara apa pun, memaparkan, melakukan, dan / atau menyebarkan semua kandungan yang berkaitan dengan ulasan.

LESEN PERMOHONAN ATAS TALIAN

Sekiranya anda mengakses Laman melalui aplikasi mudah alih, maka kami memberi anda hak yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, tidak dapat dipindah milik, terhad untuk memasang dan menggunakan aplikasi mudah alih pada peranti elektronik tanpa wayar yang dimiliki atau dikendalikan oleh anda, dan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi mudah alih pada peranti sedemikian sepenuhnya sesuai dengan terma dan syarat lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini.

Anda tidak boleh:

(1) menguraikan, merekayasa terbalik, membongkar, berupaya mendapatkan kod sumber, atau mendekripsi aplikasi;

(2) membuat pengubahsuaian, penyesuaian, peningkatan, peningkatan, terjemahan, atau karya turunan dari aplikasi;

(3) melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan akses atau penggunaan aplikasi Anda;

(4) menghapus, mengubah, atau mengaburkan sebarang notis hak milik (termasuk notis hak cipta atau tanda dagangan) yang diposkan oleh kami atau pemberi lesen aplikasi;

(5) menggunakan aplikasi untuk setiap usaha yang menghasilkan pendapatan, perusahaan komersial, atau tujuan lain yang tidak dirancang atau dimaksudkan;

(6) membuat aplikasi tersedia melalui rangkaian atau persekitaran lain yang memungkinkan akses atau penggunaan oleh beberapa peranti atau pengguna pada masa yang sama;

(7) menggunakan aplikasi untuk membuat produk, perkhidmatan, atau perisian yang, secara langsung atau tidak langsung, berdaya saing dengan atau dengan cara apa pun sebagai pengganti aplikasi;

(8) menggunakan aplikasi untuk menghantar pertanyaan automatik ke laman web mana pun atau untuk menghantar emel komersial yang tidak diminta;

(9) menggunakan maklumat hak milik atau antara muka kami atau harta intelek kami yang lain dalam reka bentuk, pengembangan, pembuatan, pelesenan, atau pengedaran sebarang aplikasi, aksesori, atau peranti untuk digunakan dengan aplikasi tersebut.

MEDIA SOSIAL

Sebagai sebahagian daripada fungsi Laman, anda boleh menghubungkan akaun anda dengan akaun dalam talian yang anda miliki dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga (setiap akaun tersebut, “Akaun Pihak Ketiga”) dengan salah satu: (1) memberikan Akaun Pihak Ketiga anda maklumat log masuk melalui Laman web; atau (2) memungkinkan kami mengakses Akaun Pihak Ketiga anda, seperti yang diizinkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku yang mengatur penggunaan setiap Akaun Pihak Ketiga oleh anda.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak untuk mendedahkan maklumat masuk Akaun Pihak Ketiga anda kepada kami dan / atau memberi kami akses ke Akaun Pihak Ketiga anda, tanpa melanggar mana-mana terma dan syarat yang mengatur penggunaan anda dari yang berkenaan Akaun Pihak Ketiga, dan tanpa mewajibkan kami membayar sebarang bayaran atau membuat kami tunduk pada batasan penggunaan yang dikenakan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga dari Akaun Pihak Ketiga.

Dengan memberi kami akses ke mana-mana Akaun Pihak Ketiga, anda memahami bahawa (1) kami dapat mengakses, menyediakan, dan menyimpan (jika ada) setiap kandungan yang telah anda berikan dan simpan dalam Akaun Pihak Ketiga anda (“Jaringan Sosial Kandungan ”) sehingga tersedia di dan melalui Laman web melalui akaun anda, termasuk tanpa batasan senarai teman mana pun dan (2) kami boleh menyerahkan dan menerima dari Akaun Pihak Ketiga anda maklumat tambahan sejauh anda diberitahu ketika anda memautkan akaun anda dengan Akaun Pihak Ketiga.

Bergantung pada Akaun Pihak Ketiga yang anda pilih dan tunduk pada tetapan privasi yang telah anda tetapkan dalam Akaun Pihak Ketiga, maklumat peribadi yang anda hantar ke Akaun Pihak Ketiga anda mungkin tersedia di dan melalui akaun anda di Laman.

Harap maklum bahawa jika Akaun Pihak Ketiga atau perkhidmatan yang berkaitan tidak tersedia atau akses kami ke Akaun Pihak Ketiga tersebut dihentikan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga, maka Kandungan Rangkaian Sosial mungkin tidak lagi tersedia di dan melalui Laman web ini. Anda akan dapat mematikan hubungan antara akaun anda di Laman web dan Akaun Pihak Ketiga anda pada bila-bila masa.

PERHATIKAN HUBUNGAN ANDA DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN AKAUN PIHAK KETIGA ANDA DIBERIKAN SOLAT OLEH PERJANJIAN ANDA DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN KETIGA.

Kami tidak berusaha untuk meninjau kandungan Jaringan Sosial apa pun untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk ketepatan, kesahan, atau bukan pelanggaran, dan kami tidak bertanggung jawab atas Kandungan Rangkaian Sosial apa pun.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami dapat mengakses buku alamat e-mel anda yang dikaitkan dengan Akaun Pihak Ketiga dan senarai kenalan anda yang tersimpan di peranti mudah alih atau komputer tablet anda semata-mata untuk tujuan mengenal pasti dan memberitahu anda mengenai kenalan yang juga telah mendaftar untuk menggunakan Laman web ini. .

Anda boleh mematikan hubungan antara Laman dan Akaun Pihak Ketiga anda dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bawah atau melalui tetapan akaun anda (jika ada). Kami akan berusaha untuk menghapus maklumat yang disimpan di pelayan kami yang diperoleh melalui Akaun Pihak Ketiga, kecuali nama pengguna dan gambar profil yang dikaitkan dengan akaun anda.

PENGHANTARAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pertanyaan, komen, cadangan, idea, maklum balas, atau maklumat lain mengenai Laman (“Penyerahan”) yang anda berikan kepada kami adalah tidak rahsia dan akan menjadi milik kami sendiri. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak atas penggunaan dan penyebaran Penyerahan ini tanpa had untuk tujuan sah, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda.

Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral atas sebarang Penyerahan tersebut, dan dengan ini anda menjamin bahawa mana-mana Penyerahan tersebut adalah asli dengan anda atau bahawa anda berhak untuk menghantar Penyerahan tersebut. Anda bersetuju bahawa tidak akan ada jalan keluar untuk kami atas tuduhan pelanggaran atau penyalahgunaan hak milik salah dalam Penyerahan anda.

LAMAN WEB DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dikirim melalui Situs) pautan ke laman web lain (“Laman Web Pihak Ketiga”) serta artikel, foto, teks, grafik, gambar, reka bentuk, muzik, suara, video, maklumat, aplikasi , perisian, dan kandungan atau item lain yang dimiliki atau berasal dari pihak ketiga (“Kandungan Pihak Ketiga”).

Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut tidak diselidiki, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kesesuaian, atau kelengkapan oleh kami, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mana-mana Laman Web Pihak Ketiga yang diakses melalui Laman web atau Kandungan Pihak Ketiga yang disiarkan di, tersedia melalui, atau dipasang dari Laman, termasuk kandungan, ketepatan, serangan, pendapat, kebolehpercayaan, amalan privasi, atau dasar lain dari atau terkandung dalam Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga.

Penyertaan, pautan ke, atau mengizinkan penggunaan atau pemasangan mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga tidak menunjukkan persetujuan atau sokongan dari pihak kami. Sekiranya anda memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Web Pihak Ketiga atau menggunakan atau memasang Kandungan Pihak Ketiga, anda melakukannya atas risiko anda sendiri, dan anda harus sedar Terma dan Syarat ini tidak lagi mengatur.

Anda harus meninjau syarat dan polisi yang berlaku, termasuk amalan privasi dan pengumpulan data, dari mana-mana laman web yang anda arahkan dari Laman atau berkaitan dengan aplikasi yang anda gunakan atau pasang dari Laman. Sebarang pembelian yang anda buat melalui Laman Web Pihak Ketiga akan dilakukan melalui laman web lain dan dari syarikat lain, dan kami tidak bertanggungjawab sama sekali sehubungan dengan pembelian tersebut yang secara eksklusif antara anda dan pihak ketiga yang berlaku.

Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami tidak menyokong produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web Pihak Ketiga dan anda akan membuat kami tidak berbahaya daripada sebarang bahaya yang disebabkan oleh pembelian produk atau perkhidmatan anda. Selain itu, anda akan membuat kami tidak berbahaya dari sebarang kerugian yang dialami oleh anda atau bahaya yang disebabkan oleh anda yang berkaitan dengan atau mengakibatkan apa-apa cara dari Kandungan Pihak Ketiga atau sebarang hubungan dengan Laman Web Pihak Ketiga.

PENGIKLAN

Kami mengizinkan pengiklan untuk menampilkan iklan dan maklumat lain di kawasan tertentu di Laman ini, seperti iklan bar sisi atau iklan sepanduk. Sekiranya anda seorang pengiklan, anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap iklan yang anda letakkan di Laman ini dan sebarang perkhidmatan yang disediakan di Laman web atau produk yang dijual melalui iklan tersebut.

Selanjutnya, sebagai pengiklan, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda memiliki semua hak dan wewenang untuk meletakkan iklan di Laman ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual, hak publisitas, dan hak kontrak.

Sebagai pengiklan, anda bersetuju bahawa iklan tersebut tunduk pada peruntukan dan Peraturan Polisi Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) kami seperti yang dijelaskan di bawah, dan anda memahami dan bersetuju bahawa tidak akan ada bayaran balik atau pampasan lain untuk masalah yang berkaitan dengan penghapusan DMCA. Kami hanya menyediakan ruang untuk meletakkan iklan tersebut, dan kami tidak mempunyai hubungan lain dengan pengiklan.

PENGURUSAN LAMAN

Kami berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk:

(1) memantau Laman atas pelanggaran Terma dan Syarat ini;

(2) mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap siapa saja yang, menurut budi bicara kami, melanggar undang-undang atau Terma dan Syarat ini, termasuk tanpa batasan, melaporkan pengguna tersebut kepada pihak berwajib;

(3) mengikut budi bicara kami dan tanpa batasan, tolak, hadkan akses ke, hadkan ketersediaan, atau lumpuhkan (sejauh mungkin teknologi) mana-mana Sumbangan anda atau sebahagian daripadanya;

(4) mengikut budi bicara kami dan tanpa batasan, notis, atau tanggungjawab, untuk membuang dari Laman web atau melumpuhkan semua fail dan kandungan yang berukuran berlebihan atau dengan cara apa pun membebankan sistem kami;

(5) sebaliknya menguruskan Laman dengan cara yang dirancang untuk melindungi hak dan harta benda kita dan untuk memfasilitasi fungsi Laman yang berfungsi dengan baik.

DASAR PRIVASI

Kami mementingkan privasi dan keselamatan data. Sila baca Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami, yang dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini. Harap maklum bahawa Laman web ini dihoskan di Amerika Syarikat.

Sekiranya anda mengakses Laman web dari Kesatuan Eropah, Asia, atau wilayah lain di dunia dengan undang-undang atau keperluan lain yang mengatur pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan data peribadi yang berbeza dari undang-undang yang berlaku di Amerika Syarikat, maka melalui penggunaan berterusan Laman web, anda memindahkan data anda ke Amerika Syarikat, dan anda dengan tegas bersetuju agar data anda dipindahkan dan diproses di Amerika Syarikat.

Selanjutnya, kami tidak secara sengaja menerima, meminta, atau meminta maklumat dari anak-anak atau secara sengaja memasarkan kepada anak-anak. Oleh itu, sesuai dengan Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak AS, jika kami menerima pengetahuan sebenar bahawa sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun telah memberikan maklumat peribadi kepada kami tanpa persetujuan ibu bapa yang diperlukan dan dapat disahkan, kami akan menghapus maklumat tersebut dari Laman secepat praktikal.

PELANGGARAN HAK CIPTA

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Sekiranya anda percaya bahawa apa-apa bahan yang terdapat di atau melalui Laman web ini melanggar hak cipta yang anda miliki atau kendalikan, segera beritahu kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah ini (“Pemberitahuan”). Salinan Pemberitahuan anda akan dihantar kepada orang yang memposting atau menyimpan bahan yang dialamatkan dalam Pemberitahuan tersebut.

Harap maklum bahawa menurut undang-undang persekutuan anda mungkin akan bertanggungjawab atas kerosakan sekiranya anda membuat penyalahgunaan material dalam Pemberitahuan. Oleh itu, jika anda tidak pasti bahawa bahan yang terdapat di atau dihubungkan oleh Laman web ini melanggar hak cipta anda, anda harus mempertimbangkan untuk menghubungi pengacara terlebih dahulu.

JANGKA MASA DAN PENAMATAN

Terma dan Syarat ini akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa semasa anda menggunakan Laman web ini. TANPA MEMBATASKAN PERUNTUKAN LAIN SYARAT DAN SYARAT INI, KAMI MENYELAMATKAN HAK UNTUK, DALAM PERBINCANGAN TERSEBUT KAMI DAN TANPA PEMBERITAHUAN ATAU TANGGUNGJAWAB, AKSES DENY KE DAN MENGGUNAKAN LAMAN (TERMASUK ALAMAT IP TERTENTU), UNTUK SETIAP ORANG BAGI TIDAK ADA ALASAN, TERMASUK TANPA BATASAN UNTUK PENDAPATAN SETIAP PERWAKILAN, JAMINAN, ATAU KONVENSYEN YANG TERDAPAT DALAM TERMA DAN SYARAT INI ATAU SETIAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. KAMI MUNGKIN MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DI LAMAN ATAU MENGHAPUSKAN [AKAUN ANDA DAN] SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA HANTAR PADA SETIAP MASA, TANPA PERINGATAN, DALAM PERBINCANGAN SENDIRI.

Sekiranya kami menghentikan atau menangguhkan akaun anda dengan alasan apa pun, anda dilarang mendaftar dan membuat akaun baru dengan nama anda, nama palsu atau pinjaman, atau nama pihak ketiga, walaupun anda mungkin bertindak atas nama pihak ketiga pesta.

Selain menghentikan atau menangguhkan akaun Anda, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, termasuk tanpa batasan mengejar ganti rugi sivil, jenayah, dan injunksi.

MODIFIKASI DAN GANGGUAN

Kami berhak untuk mengubah, mengubah, atau membuang kandungan Laman web pada bila-bila masa atau atas sebab apa sahaja mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan. Namun, kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat apa pun di Laman web kami. Kami juga berhak untuk mengubah atau menghentikan semua atau sebahagian Laman tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau penutupan Laman ini.

Kami tidak dapat menjamin Laman web ini akan sentiasa ada. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Laman, yang mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau kesalahan.

Kami berhak untuk mengubah, merevisi, mengemaskini, menangguhkan, menghentikan, atau mengubah laman web ini pada bila-bila masa atau dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab sama sekali atas segala kehilangan, kerosakan, atau ketidakselesaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan anda untuk mengakses atau menggunakan Laman web ini semasa waktu henti atau penutupan Laman ini.

Tidak ada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini yang akan ditafsirkan untuk mewajibkan kami untuk mengekalkan dan menyokong Laman web ini atau memberikan pembetulan, kemas kini, atau siaran yang berkaitan dengannya.

UNDANG-UNDANG KERAJAAN

Terma dan Syarat ini dan penggunaan Anda oleh Situs diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negara yang berlaku untuk perjanjian yang dibuat dan akan dilaksanakan sepenuhnya di dalam Negara, tanpa memperhatikan konflik prinsip undang-undangnya.

PEMBETULAN

Mungkin ada maklumat di Laman yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, atau kelalaian yang mungkin berkaitan dengan Laman, termasuk keterangan, harga, ketersediaan, dan berbagai informasi lain. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat di Laman ini pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PENAFIAN

LAMAN INI DISEDIAKAN DENGAN ASAS SEPERTI DAN SETIAP TERSEDIA. ANDA SETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN ANDA DAN PERKHIDMATAN KAMI AKAN DI RISIKO ANDA. KEPADA LUAR NEGERI YANG DITERIMA OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN DAN PENGGUNAAN ANDA DENGAN INI, TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN TERSIRAT MERCHANTABILITY, FITNES, DAN PEMERIKSAAN, FITERASI, PENYAKIT, TENTUKAN, PENYAKIT, KEPERLUAN, PENYERTAAN, KETERANGAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, KEPENTINGAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, KETERANGAN, DAN PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, KEPERLUAN DAN PENYESUAIAN. KAMI TIDAK MENJAMIN ATAU REPRESENTASI MENGENAI KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN LAMAN’S KANDUNGAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​LAMAN WEB BERKAITAN DENGAN LAMAN INI DAN KAMI AKAN MENANGGUNG LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG (1) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN, ( 2) Cedera PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA, DARI SETIAP SIFAT-SIFAT APA YANG LALU, BERHASIL DARI AKSES ANDA DAN PENGGUNAAN LAMAN, (3) SEBARANG AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KE ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SECARA KAMI DAN / ATAU SETIAP DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN / ATAU MAKLUMAT KEWANGAN DITETAPKAN DI SANA, (4) SETIAP GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PEMINDAHAN KE ATAU DARI LAMAN, (5) SETIAP BUANG, VIRUS, Kuda TROJAN, ATAU SEPERTI YANG MUNGKIN DITERIMA ATAU MELALUI LAMAN OLEH SETIAP PIHAK KETIGA (DAN / 6) SEBARANG KESILAPAN ATAU KESALAHAN DALAM APA-APA KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU KERANA SEGALA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN SETIAP JENIS YANG DILAKUKAN SEBAGAI KEPUTUSAN PENGGUNAAN SETIAP KANDUNGAN YANG DIHANTAR, DIJALANKAN, ATAU LAIN-LAIN DIBUAT OLEH LAMAN. KAMI TIDAK MENJAMIN, MENAMATKAN, MENJAMIN, ATAU MENANGGUNG TANGGUNGJAWAB UNTUK APA-APA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKTIRAF ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN, SETIAP LAMAN WEB HYPERLINKED, ATAU APA-APA APLIKASI YANG DIBENARKAN ATAU DITERUSKAN DENGAN APA YANG DIBENARKAN, DITERUSKAN DENGAN SIAPA YANG DIBERIKAN ATAU APLIKASI YANG DIBERITAHU MENJADI PIHAK ATAU DALAM APA-APA CARA YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMANTAUAN SETIAP TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN SETIAP PIHAK KETIGA YANG MENYEDIAKAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN.

SEBAGAI MEMBELI PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI APA-APA MEDIUM ATAU DALAM SETIAP LINGKUNGAN, ANDA HARUS MENGGUNAKAN PENGHAKIMAN TERBAIK ANDA DAN BERHATI-HATI PERHATIAN DI MANA SAJA.

BATASAN TANGGUNGJAWAB

Dalam apa cara sekalipun pihak pengarah, pekerja atau ejen kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau pihak ketiga untuk secara langsung atau tidak langsung kesan sampingan seperti ganti rugi hukuman khusus atau termasuk kehilangan keuntungan, hasil pendapatan, kehilangan data atau lain lain kerosakan yang berbangkit dari pihak anda walaupun kami telah memaklumkan atas kemungkinan ganti rugi demikian .

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk membela, mengganti rugi, dan menjadikan kami tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, sekutu, dan semua pegawai, ejen, rakan kongsi, dan pekerja kami masing-masing, dari dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, tanggungjawab, tuntutan, atau permintaan, termasuk peguam yang munasabah ‘yuran dan perbelanjaan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga kerana atau timbul daripada: (1) Sumbangan anda; (2) penggunaan Laman web; (3) pelanggaran Terma dan Syarat ini; (4) pelanggaran pernyataan dan jaminan anda yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini; (5) pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (6) sebarang tindakan berbahaya terhadap pengguna lain dari Laman web yang anda berhubung melalui Laman web ini.

Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk menuntut pembelaan dan kawalan eksklusif bagi setiap perkara yang anda dikehendaki ganti rugi kepada kami, dan anda bersetuju untuk bekerjasama, dengan perbelanjaan anda, dengan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda mengenai tuntutan, tindakan, atau proses yang tertakluk kepada ganti rugi ini setelah menyadarinya.

DATA PENGGUNA

Kami akan menyimpan data tertentu yang anda hantarkan ke Laman untuk tujuan mengurus Laman ini, serta data yang berkaitan dengan penggunaan Laman oleh anda. Walaupun kami melakukan cadangan data rutin secara berkala, anda bertanggung jawab sepenuhnya atas semua data yang anda kirimkan atau yang berkaitan dengan aktiviti yang telah anda lakukan menggunakan Laman web ini.

Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atas kehilangan atau kerosakan data tersebut, dan anda dengan ini mengetepikan hak tindakan terhadap kami yang timbul dari kehilangan atau kerosakan data tersebut.

KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI, DAN TANDATANGAN

Melawat laman web, menghantar e-mel kepada kami, dan mengisi borang dalam talian merupakan komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, pemberitahuan, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel dan di Laman web, memenuhi apa-apa kehendak undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis.

ANDA DIBERI SETUJU DENGAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK, KONTRAK, PESANAN, DAN REKOD LAIN, DAN PENGHANTARAN ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN, DASAR, DAN REKOD TRANSAKSI YANG DIMULAKAN ATAU SELESAI OLEH KAMI ATAU VIA LAMAN.

Anda dengan ini mengetepikan apa-apa hak atau syarat di bawah undang-undang, peraturan, peraturan, peraturan, atau undang-undang lain di mana-mana bidang kuasa yang memerlukan tandatangan asal atau penghantaran atau penyimpanan rekod bukan elektronik, atau pembayaran atau pemberian kredit dengan cara lain daripada kaedah elektronik.

LAIN – LAIN

Terma dan Syarat ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di Laman ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami. Kegagalan kita untuk melaksanakan atau menegakkan hak atau ketentuan Terma dan Syarat ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

Terma dan Syarat ini beroperasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami boleh menyerahkan mana-mana atau semua hak dan kewajiban kami kepada orang lain pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan bertindak yang disebabkan oleh sebab di luar kawalan kami yang munasabah.

Sekiranya ada ketentuan atau bahagian dari ketentuan Terma dan Syarat ini ditentukan sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan itu atau sebahagian dari ketentuan tersebut dianggap terputus dari Terma dan Syarat ini dan tidak mempengaruhi kesahan dan keberlakuan mana-mana baki peruntukan.

Tidak ada usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi yang dibuat antara anda dan kami akibat Terma dan Syarat ini atau penggunaan Laman web ini. Anda bersetuju bahawa Terma dan Syarat ini tidak akan ditafsirkan terhadap kami kerana telah menyusunnya.

Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua pertahanan yang mungkin anda miliki berdasarkan bentuk elektronik Terma dan Syarat ini dan kurangnya penandatanganan oleh pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan Terma dan Syarat ini.